پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاحداث ساختمانها و سازه هاي غير صنعتي شامل كليه كارهاي ابنيه، تاسيسات مكانيكي، الكتريكي از جمله كارگاه مركزي، تعميرگاه، پست هاي برق شماره 4 و 8، پايپ راك و كارهاي محوطه سازي

 کارفرما : كنسرسيوم NASR 

تاريخ شروع پروژه : مهر 1388

تاريخ تحويل موقت :  اسفند 1390

مبلغ كاركرد تا كنون : 186,641,266,677

حجم كارهاي عمده پروژه

واحد مقدار شرح
متر مكعب 14,000 بتن ريزي
متر مربع 31,000 قالب بندي
تن 1,200 آرماتوربندي
تن 1,400 نصب اسكلت فلزي
متر مربع 25,000 سند بلاست و رنگ آميزي
متر مربع 14,000 احداث ساختمان
نفر ساعت 1،598،980 نفر ساعت مصرفي
 

گالری تصاویر: