پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي عمليات ساختماني واحد تصفيه خانه فاضلاب صنعتي کارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه

 

کارفرما : شرکت کيمياي غرب گستر
مدت پروژه : 9 ماه
تاريخ اتمام پروژه : 1385
 

مبلغ نهايي : 6,771,854,703

مقادير كارهاي عمده پروژه : 

واحد مقدار شرح
متر مکعب 15,000 کارهاي خاکي
متر مربع 4,000 قالب بندي
تن 350 آرماتور بندي
متر مکعب 4,000 بتن ريزي
نفر ساعت 676،860 نفر ساعت مصرفي


 

گالری تصاویر: